Algemene voorwaarden Puur Zang

Definities
Puur Zang: eenmanszaak die workshops, cursussen of andere activiteiten aanbiedt


Deelnemer: een natuurlijke persoon die zich aanmeldt om aan een workshop, cursus of andere activiteit van Puur Zang deel te nemen

Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die Puur Zang een opdracht verleend voor het geven van een workshop, cursus of andere activiteit


Workshop: een workshop, cursus of activiteit die door Puur Zang wordt uitgevoerd en gerealiseerd

Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot workshops tussen Puur Zang en Deelnemer of Opdrachtgever, ook na het beƫindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Aanmelden en tot stand komen overeenkomst
Door aanmelding voor een workshop komt een overeenkomst tussen Deelnemer of Opdrachtgever en Puur Zang tot stand. Na aanmelding ontvangt Deelnemer een bevestiging van deelname, of Opdrachtgever bevestiging van aanvaarding van de opdracht.

Prijzen
Bij aanmelding voor een workshop door Deelnemer geldt de prijs zoals die ten tijde van de aanmelding op de site van Puur Zang staat vermeld. In de beschrijving van de workshop is opgenomen wat in de prijs is inbegrepen. De vermeldde prijs inclusief btw.

Bij aanmelding voor een workshop door Opdrachtgever wordt er per offerte een prijs voorgesteld. Bij aanvaarding van de offerte geldt deze prijs. Deze prijs is inclusief btw.

Annuleren door Deelnemer of Opdrachtgever
Deelnemer kan tot 2 weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren. Bij annulering tot 1 weken voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald. Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag verschuldigd.

Opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren. Bij annuleren tot 2 weken voor aanvang dient 50% van het workshopbedrag te worden betaald. Bij latere annulering is het gehele workshopbedrag verschuldigd.


Bij annulering vanwege zwaarwichtige redenen zijn alleen de kosten verschuldigd die Puur Zang reeds bij derden heeft moeten maken en nog onherroepelijk moet maken. Bij zwaarwichtige annuleringsreden valt te denken aan overlijden of ziekte van Deelnemer of Opdrachtgever of een naast familielid, hetgeen in overleg met Puur Zang wordt bepaald.

Verplaatsen en annuleren door Puur Zang
Puur Zang behoudt zich het recht voor om een workshop tot twee dagen voor aanvang ervan te verplaatsen naar een andere datum. Deelnemer wordt hiervan direct op de hoogte gesteld, inclusief de nieuwe datum van de workshop. Deelnemer heeft het alsdan recht de deelname kosteloos te annuleren.


Puur Zang behoudt zich het recht voor om tot uiterlijk twee dagen voor aanvang van de workshop deze te annuleren. Deelnemer wordt hiervan onverwijld op de hoogte gesteld. Indien Puur Zang een workshop annuleert ontvangt Deelnemer het reeds betaalde bedrag voor de workshop volledig retour.

Puur Zang behoudt zich het recht voor om tot 2 weken voor aanvang van een opdracht, de opdracht kosteloos te annuleren. Bij latere annulering kan de opdracht alleen worden geannuleerd bij zwaarwichtige redenen, zoals ziekte van Puur Zang of een naast familielid. Er zal altijd contact worden opgenomen met Opdrachtgever.

Betalen
Deelnemer betaalt de kosten van de workshop vooraf, of op de dag van de workshop. Indien Deelnemer niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor Puur Zang voortvloeiende kosten voor Deelnemer. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Opdrachtgever krijgt na het uitvoeren van de opdracht een factuur van Puur Zang. Deze factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald aan Puur Zang. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt zijn de daaruit voor Puur Zang voortvloeiende kosten voor Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle rechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Wijzigingen in Algemene voorwaarden
Bij wijzigingen in de Algemene Voorwaarden blijven de oude voorwaarden op reeds bestaande overeenkomsten van kracht.

Aansprakelijkheid
Deelname aan een workshop gebeurt op eigen risico. Puur Zang is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of ongeval, ontstaan voor Deelnemer of Opdrachtgever, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid die zou zijn ontstaan.

Geschillen en toepasselijk recht
Bij geschillen tussen Deelnemer of Opdrachtgever en Puur Zang zal getracht worden om in goed overleg tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Noord Nederland. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing